België/Luxemburg
Zoek    
Zoeken in alle CSL Behring-websites

Web Privacybeleid

Wereldwijd Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan www.cslbehring.be. Uw privacy is erg belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen tijdens uw bezoek aan onze site. In het Privacybeleid wordt het soort informatie beschreven dat we mogen verzamelen wanneer u onze website bezoekt, en de manier waarop we die informatie gebruiken. Wanneer u ons vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekt zoals uw naam, adres of e-mailadres, behandelen wij die informatie strikt vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden nooit verhuurd, verkocht, openbaar gemaakt of gedeeld met andere ondernemingen, organisaties of websites. Zo verbinden wij ons ertoe uw privacy te respecteren.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden van de recentste versie van het Privacybeleid. Lees a.u.b. onze Gebruiksvoorwaarden om de algemene regels voor het gebruik van deze website te begrijpen. Behoudens de omschrijvingen in andere disclaimers, richtlijnen, gebruiksvoorwaarden of berichten op deze website, vormt het Privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en CSL Behring met betrekking tot uw gebruik van deze website. Uw gebruik van deze website kan echter gebonden zijn aan bijkomende voorwaarden wanneer u specifieke diensten of onderwerpen raadpleegt in bepaalde delen van deze website, of wanneer u een link volgt van deze website naar andere websites. (Raadpleeg in dat geval het privacybeleid van de websites in kwestie en beschouw de beleidslijnen aldaar als apart en afzonderlijk van het CSL Behring Privacybeleid.)


Informatie die we van u krijgen

Het grootste deel van deze site bieden wij aan zonder dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze bezoekers verzamelen. Enkel wanneer u vrijwillig gegevens verstrekt of wanneer u informatie aanvraagt, verzamelen wij persoonlijk identificeerbare informatie zoals naam, adres, e-mailadres of demografische inlichtingen (leeftijd, geslacht, etc.). Wij verzamelen die informatie ook om meer te weten te komen over delen van de website die onze bezoekers het meest interesseren of om te bepalen wie onze site bezoekt. Af en toe publiceren wij niet-persoonlijk geïdentificeerde berichten van bezoekers aan onze sites, zoals commentaren op onze producten of ons bedrijf.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op inhoud, zakelijke informatie, ideeën, concepten of uitvindingen die u via e-mail naar CSL Behring stuurt. Als u dergelijke inhoud of zakelijke informatie, ideeën, concepten of uitvindingen vertrouwelijk wil houden of als u het intellectuele eigendom ervan wilt behouden, stuur zulke gegevens dan niet via e-mail naar CSL Behring.

Enkel wanneer u dat specifiek vraagt, gebruiken wij de verzamelde informatie om te antwoorden op uw vragen of om een berichtenservice via e-mail te verlenen en bezoekers op de hoogte te houden over nieuwe inhoud of berichten op onze websites. Als u geen berichten meer wilt ontvangen van ons via de post of via e-mail, laat ons dat dan weten door een e-mail te sturen naar de Webmaster. of door ons te schrijven: CSL Behring, Technologielaan 13, 3001 Leuven. Vermeld uw precieze naam, postadres en/of e-mailadres. CSL Behring zal erop toezien dat uw naam wordt verwijderd uit onze mailinglijst.

Zoals veel bedrijven meet CSL Behring de prestaties van zijn website om deze te verbeteren en verder aan te passen aan uw behoeften. Tijdens uw bezoek registreren we automatisch deze informatie over uw computer en uw bezoek:

  • het domein en de host vanwaar u toegang krijgt tot het internet
  • het internetadres van de website vanwaar u op onze site terechtkwam, indien van toepassing
  • de datum en het tijdstip waarop u op onze site terechtkwam, hoe lang u er was en welke pagina’s u bezocht
  • uw IP-adres en het besturingssysteem van uw computer en de browsersoftware

Het is mogelijk dat we een beroep doen op derden om deze prestatiemetingen te beheren. We vergaren echter geen informatie over de identiteit van bezoekers. Derden moeten onze privacyrichtlijnen volgen, verstrekken enkel algemene informatie, mogen enkel die informatie gebruiken die bestemd is voor de doeleinden waarvoor wij de derde hebben aangesteld en moeten de informatie daarna vernietigen.

U kunt zich desgewenst registreren op onze site. In dat geval vragen we uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Als u deze gegevens niet wenst te verstrekken, gebeurt er niets behalve dat u mogelijk niet de gewenste functies of informatie ter beschikking krijgt.

Eerder verstrekte persoonlijke informatie kunnen wij op uw verzoek te allen tijde verwijderen of aanpassen. Als u persoonlijke gegevens wilt herzien, updaten of verwijderen, meld u dan aan om de gewenste veranderingen door te voeren. We zullen persoonlijke informatie enkel gebruiken voor de doeleinden die aan u zijn bekendgemaakt toen u de informatie gaf. We zullen deze informatie niet bekendmaken, verkopen, verhuren of uitwisselen met anderen, tenzij u daarvan vooraf op de hoogte bent gebracht en uw uitdrukkelijke toestemming gaf, of tenzij de wet het anders voorschrijft.

Naast de vormen van gebruik en bekendmaking die hierboven al werden uitgelegd, mag CSL Behring ook persoonlijke informatie overdragen aan derden wanneer dat in overeenstemming is met wettelijke vereisten zoals die gelden bij een huiszoeking, dagvaarding, gerechtelijk bevel of in overeenstemming met statuten, regelgeving of andere wettelijke bepalingen; in bijzondere omstandigheden zoals wanneer u of anderen fysiek bedreigd worden, om ons eigendom te beschermen of om onze wettelijke rechten anderszins te verdedigen of te doen gelden; of op een manier die volgens ons in overeenstemming is met overheidsbepalingen, richtlijnen en wetten die van toepassing zijn op CSL Behring. Daarenboven mogen wij samenwerken met wetshandhavingsinstanties bij het onderzoeken en vervolgen van bezoekers aan onze website die onze regels schenden of die gedragingen vertonen die illegaal zijn of schadelijk voor andere bezoekers. Tot slot mogen wij bij een bedrijfsovername, -fusie, -ontbinding of –acquisitie uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden die betrokken zijn bij zulke transacties.

Bescherming van informatie over kinderen

Deze website is vooral bedoeld voor mensen die actief zijn in de gezondheidszorg, volwassen consumenten en zorgverleners. De website is niet ontworpen voor of gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. We gaan niet bewust op zoek naar persoonlijke informatie over iemand van wie we weten dat hij of zij jonger is dan 13 jaar.

Af en toe bieden wij een onlineprogramma of –activiteit aan waaraan kinderen jonger dan 13 mogen deelnemen. In dat geval voorzien wij in extra maatregelen ter bescherming van de privacy. Als u meer wil lezen over onze beschermingsmaatregelen ten aanzien van kinderen jonger dan 13 jaar, klik dan hier.

Hoe zit het met de veiligheid?

De veiligheid van persoonlijk identificeerbare informatie handhaven is onze hoogste prioriteit. Wij volgen strikte veiligheidprocedures om informatie te beschermen en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Wij beschermen informatie in ons streng beveiligd datacentrum en volgen daarbij strikte veiligheidsnormen. Om de privacy te beschermen hebben wij controlesystemen geïnstalleerd die ontworpen zijn om ervoor te zorgen dat informatie over u veilig en beschermd blijft. Alleen gemachtigde personeelsleden van CSL Behring krijgen toegang tot deze informatie en die toegang blijft beperkt tot dat wat noodzakelijk is.

Het doorgeven van informatie via het internet houdt echter steeds enige risico’s in. Zo kunnen derden zonder toelating een overdracht onderscheppen of manieren vinden om onze veiligheidsmaatregelen te omzeilen. Bijgevolg kunnen wij niet garanderen dat uw informatie nooit zal worden geopenbaard op een manier die strijdig is met ons Privacybeleid, hoewel we ervan overtuigd zijn dat we de gepaste voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Daarom wordt u geacht speciale zorg te besteden bij de selectie van informatie die u ons stuurt via e-mail of via deze website.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies die informatie naar uw computer sturen terwijl u de site bekijkt. Cookies zijn uniek voor uw computer en zorgen ervoor dat de webserver informatie kan oproepen die het gebruik van de site gemakkelijker en handiger maakt. Zo bespaart u tijd wanneer u terugkeert naar de site. Cookies kunnen enkel gelezen worden in het domein dat ze heeft verstrekt. Cookies laten geen programma’s werken en installeren geen virussen in uw computer.

Wij gebruiken cookies om onpersoonlijke informatie van onlinebezoekers te verwerven. Cookies registreren het browsertype, het besturingssysteem en de internetprovider en laten ons toe het totale aantal bezoekers aan onze site te classificeren.

In de voorkeursinstellingen van uw browser kunt u de cookie-optie van uw computer uitschakelen of een waarschuwing activeren die aangeeft wanneer er cookies worden verzonden. Als u cookies uitschakelt, kunnen bepaalde mogelijkheden die onze site biedt (zoals het bezorgen van op maat gesneden informatie) wegvallen. Verdere inlichtingen over cookies kunt u vinden op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx

Hoe u contact kunt opnemen met ons

Als u vragen of problemen heeft in verband met deze site, stuur dan een e-mail naar de Webmaster.

Wijzigingen in het Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om te allen tijde toevoegingen, weglatingen of wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid zonder dat we dat vooraf aankondigen. Door deze website te gebruiken gaat u daarmee akkoord. Onderaan staat de datum van de laatste update. Als CSL Behring zijn procedures voor het verwerven of gebruiken van uw persoonlijke informatie wezenlijk verandert, wordt uw persoonlijke informatie nog steeds beheerd volgens het Privacybeleid dat van kracht was toen de informatie werd vergaard, tenzij u hierover op de hoogte werd gebracht en geen bezwaar heeft gemaakt tegen de verandering.

Samenwerking met derden voor dienstverlening

Wij huren derden in voor dienstverlening met betrekking tot het beheer van deze website. Daardoor kunnen derden toegang hebben tot persoonlijke informatie. Deze derden moeten onze privacynormen volgen en mogen zulke persoonlijke informatie enkel gebruiken om hun verplichtingen tegenover ons na te komen.

Privacybeleid ten aanzien van kinderen

CSL Behring beseft dat ouders bezorgd zijn over privacy en erkent dat het belangrijk is om de privacy te beschermen van informatie die verkregen werd van kinderen. Ouders van kinderen jonger dan 13 jaar die op deze website deelnemen aan online-activiteiten, mogen erop rekenen dat alle persoonlijke gegevens die via deze website worden ingewonnen, verzameld en behandeld zullen worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Op dit ogenblik organiseert CSL Behring echter geen activiteiten van dien aard. Wij moedigen ouders aan om toezicht te houden op de online-activiteiten van hun kinderen en zoveel mogelijk mee te doen. Als u vragen hebt of als u zich zorgen maakt over het internet en de privacy van kinderen, adviseren wij u om te gaan naar http://www.microsoft.com/belux/nl/protect/family/guidelines/basics.mspx

Terug naar boven

Laatste update: Februari 2010

© 2018 CSL Behring